Capacitación

A Acción de Capacitación asume, na súa xénese, a necesidade sentida por un número crecente de axentes (e particularmente axentes públicos), de pensar diferente e buscar novas solucións aos retos urbanísticos aos que se enfronta a diario o territorio do Río Minho Transfronteirizo. Isto require o desenvolvemento e mobilización dun conxunto de modelos mentais, actitudes, habilidades e prácticas específicas, que se traducen no seguinte conxunto de principios adoptados no proceso de formación en desenvolvemento:

  • ser un proceso colaborativo e aberto, xa que se considera que este tipo de procesos formativos se ven enriquecidos polas diferentes perspectivas, experiencias e recursos aportados por un grupo diverso de participantes, condicións relevantes para estimular e potenciar a fecundación cruzada de ideas e así xerar solucións mellores e máis innovadoras, especialmente nun contexto transfronteirizo;
  • teñen un carácter iterativo, tendo en conta que os recentes modelos áxiles de planificación estratéxica como o que agora pretendemos implantar están baseados no desenvolvemento de ideas e prácticas onde as solucións son continuamente revisadas, adaptadas e perfeccionadas en torno a un conxunto de bucles de retroalimentación, polo que o privilexiaranse as dinámicas que mellor se axusten e respondan ás realidades a tratar durante a formación;
  • e basearse na aprendizaxe entre iguais, asumindo que os participantes que participan na formación posúen coñecementos, experiencias e habilidades únicas, que deben ser compartidas, polo que se asume a creación de espazos, momentos e dinámicas onde esta posta en común poida ter lugar e poida xerar maior creatividade e eficacia nos resultados a conseguir.